top of page

Privacy

Mw. E. Beeren is naast eigenaresse tevens de functionaris gegevensbescherming van Beautybase.
Zij is te bereiken via info@beautybase.nl.
 
Schoonheidssalon Beautybase, gevestigd aan Penbalk 18, 6003 BP Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Beautybase verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lichamelijke aandoeningen met betrekking op de behandeling(en) die Beautybase aanbiedt.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Dit zal wellicht in de toekomst plaatsvinden. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautybase.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beautybase verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informeren via andere communicatiekanalen (zoals sociale media)
 • U te kunnen contacteren, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor enigerlei dienst indien dit in de toekomst mogelijk is
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Beautybase verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Beautybase neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautybase) tussen zit. Beautybase gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen:

Salonized
Salonized is een salon software is speciaal ontwikkeld voor saloneigenaren en biedt alle functies die het runnen van en salon gemakkelijk maken. Beheert eenvoudig de agenda, kassa en klantenbestand. Ook worden automatisch bevestigings- en herinneringsmails verstuurd. Hierdoor is er en duidelijke afspraak tussen Beautybase en de klant.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beautybase bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Persoonsgegevens  > 10 jaar
Personalia    > 10 jaar                       
Adres   > 10 jaar
Enzovoort   > 10 jaar
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Beautybase verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beautybase gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautybase en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautybase.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Beautybase wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beautybase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautybase.nl
bottom of page