top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Beautybase deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Beautybase
Beautybase zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautybase zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak  aan Beautybase melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Beautybase de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Komt de Cliënt niet opdagen zonder geldige reden, dan mag Beautybase het gehele bedrag verrekenen. 

Betalingen
Beautybase vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beautybase vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Personeel in de salon
Op dit moment is Beautybase een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautybase vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautybase aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Geheimhouding
Beautybase is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautybase verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Beautybase is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautybase is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Beautybase is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Beautybase geeft de cliënt 1 week (05 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor gellak vervalt indien:
- De cliënt zelf schuld is aan de schade (er zelf aan zitten, gekrast heeft, schoonmaakmiddelen heeft gebruikt,) 

​De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
- De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
- De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
- De cliënt andere  producten dan door Beautybase geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in op de website niet heeft opgevolgd
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
- De cliënt make up / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

Beschadiging & diefstal
Beautybase heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautybase meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Beautybase en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Beautybase de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautybase het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 

bottom of page